یو پی اس انلاین

یو پی اس ۳ فاز POWER AJ300 Series 10-80KVA

یو پی اس ۳ فاز POWER AJ300 Series یو پی اس ۳ فاز POWER AJ300 Series 10-80KVA  
Read More

یو پی اس ۳ فاز POWER DS-300 Series 10-200KVA

یو پی اس ۳ فاز POWER DS-300 Series 10-200KVA یو پی اس ۳ فاز POWER DS-300 Series 10-200KVA
Read More

یو پی اس ۳ فاز POWER FR-33 Series 10-30KVA

یو پی اس ۳ فاز POWER FR-33 Series یو پی اس ۳ فاز POWER FR-33 Series 10-30KVA
Read More

یو پی اس ۳ فاز به تک فاز POWER KR31 10-30KVA

یو پی اس ۳ فاز به تک فاز POWER KR31 یو پی اس ۳ فاز به تک فاز POWER KR31 10-30KVA
Read More

یو پی اس تک فاز POWER KI-11 Series 1-6KVA

یو پی اس تک فاز POWER KI-11 Series 1-6KVA یو پی اس تک فاز POWER KI-11 Series Series 1-6KVA دارای باتری  یو پی اس داخلی و خارجی
Read More

یو پی اس تک فاز POWER KR-11 Series 1-6KVA

یو پی اس تک فاز POWER KR-11 Series 1-6KVA یو پی اس تک فاز POWER kR-11 Series 1-6KVA دارای باتری یو پی اس داخلی و خارجی
Read More

یو پی اس تک فاز POWER FR-11 Series 10-60KVA

یو پی اس تک فاز POWER FR-11 Series 10-60KVA یو پی اس تک فاز POWER FR-11 Series دارای باتری داخلی و خارجی
Read More

یو پی اس APC Smart-UPS RT Tower/Rack 6kVA

یو پی اس APC Smart-UPS RT Tower/Rack Mountable یو پی اس APC Smart-UPS RT Tower/Rack Mountable 6kVA
Read More